Missie

Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen, biologische, gezinssituatie: een veilige en stabiele omgeving waarin het zichzelf kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jongvolwassene die zich zelfstandig kan redden in de maatschappij. Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen zij niet meer thuis wonen.

Deze kinderen willen wij graag een kans bieden om in een omgeving op te groeien die zoveel mogelijk daar op lijkt. Daarom doen we dit in een gewoon huis, in een gewone straat, in een gewone buurt, met alles wat daarbij hoort. We beseffen terdege dat dit “the next best solution” is, maar hopen hiermee de vicieuze cirkel te doorbreken waarin een gezinssysteem (soms al meerdere generaties) vaak gevangen zit.

We maken wel eens de vergelijking met de dierenwereld:
Ze bouwen een veilig nest op een hoge plek. Beide ouders broeden, houden het nest schoon en ze zorgen voor aanvoer van vers eten. Als de tijd rijp is duwen de ouders de jonge kuikens uit het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen.

Onze missie is een lange termijninvestering in de maatschappij!

Dat is een stap die vraagt om vertrouwen op het eigen kunnen van het jong. Erg eng voor de ouder, maar als ze deze stap niet nemen zal het jong nooit leren vliegen. Dat kleine duwtje in vertrouwen verandert een leven voorgoed!

Wij gaan de “bijtjes” waar wij voor mogen zorgen, helpen om zelf vleugels te ontwikkelen waarmee ze kunnen uitvliegen en misschien zelfs wel later in hun leven aan anderen een veilige schuilplaats kunnen bieden.

Visie en kernwaarden

Ons gezinshuis moet een veilige haven zijn voor de kinderen die voor korte of langere tijd bij ons komen wonen. We zullen hen zo goed mogelijk helpen om hun traumatische ervaringen een plaats te geven en hun stoornissen te leren gebruiken als een gezonde kracht, zodat ze later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Onze visie wordt het beste omschreven in onze kernwaarden:

Samenwerken:
We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet, hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken. Onze ervaring heeft geleerd dat de (emotionele) toestemming van ouders de kans op een succesvolle periode sterk vergroten. Daarom wordt het gehele netwerk in kaart gebracht en zoveel mogelijk betrokken bij de plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.

Veiligheid:
Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Wij hanteren zoveel mogelijk de (wellicht wat ouderwetse) drie R-ren: Rust, Reinheid en Regelmaat. Deze leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben.

Zelfstandigheid / empowerment:
Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel. Het kind functioneert zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet óndervragen. Kinderen die uit een residentiële instelling komen, vertonen vaak gehospitaliseerd gedrag en moeten hier bij ons vaak echt even aan wennen. Het kind leert hierdoor zichzelf kennen en ontwikkelt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.

Normen en waarden:
Wij hebben een christelijke overtuiging en respect voor mens en natuur, zoals die ons gegeven is. Het is duidelijk zichtbaar in ons doen en laten en we zijn daarop aanspreekbaar. We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden.